ورود به سامانه

مناقصات عمومی
احداث بخش روانپزشکی بیمارستان اندیمشک سال ۹۶
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ دسته بندی: ساخت
استعلام
استعلام خرید واحداث آسانسور دانشکده پرستاری اهواز
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ دسته بندی: ساخت
استعلام تهیه و اجرای پنجره های طبقه اول دانشکده پرستاری و مامایی اهواز
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ دسته بندی: تهیه و نصب